Zásady ochrany soukromí

 

Zásady ochrany soukromí1. Identifikace
1.1. Mac Puar, S.A. (dále MP); společnost registrovaná v Obchodním rejstříku Seville, svazek 194, strana 107, část 3, list SE-5611; DIČ A41023607; se sídlem na adrese ul. Leonardo Da Vinci 15, 41092, Seville (Španělsko); telefon (+34) 902197277; e-mailová adresa elevacion@mpascensores.com, je majitelem webových stránek, které jsou umístěny na internetové adrese http://www.mpascensores.com, http://mpascensores.es, http://www.mpascenseurs.fr, http://mpliften.nl, http://mpliften.be, http://mplifts.pl, https://www.chequiaold.ascensores.tv, http://www.mpifma.ro, http://mphiss.se, a má účty na sociálních sítích (dále „tyto webové stránky“).
1.2. MP je majitelem následujících účtů na sociálních sítích:
Facebook
YouTube
Google+
Twitter
LinkedIn

1.3. Osoba vstupující na tyto webové stránky (dále uživatel) potvrzuje, že dosáhla minimálního zákonného věku, který stanoví obecné nařízení o ochraně osobních údajů (16 let) nebo národní předpisy, které platí pro udělení souhlasu, pokud se týče služeb informační společnosti.
1.4. Vstupem na tyto webové stránky uživatel výslovně akceptuje všechna ustanovení tohoto právního oznámení, její zásady ochrany soukromí a zásady používání cookies, d, které platí pro využívání určitých služeb. V případě, že uživatel neakceptuje výše uvedená ustanovení, musí upustit od vstupu na tyto webové stránky

2. Zpracování osobních údajů správcem
2.1. Informace týkající se různého zpracování, které provádí společnost MP jakožto správce, jsou uvedeny dále.

 

 

Údaje uvedené ve formuláři žádosti „Služby zákazníkům“

Kdo je správcem při zpracování vašich údajů?

MP (více informací je uvedeno v článku 1.1).

Co je účelem zpracování vašich osobních údajů?

 

Informace, které nám poskytnete nebo k jejich přístupu nás oprávníte, budeme zpracovávat za účelem řídit to, co je uvedeno ve vašem sdělení.

Jak dlouho budeme uchovávat vaše údaje?

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete během řešení vašeho sdělení, budeme uchovávat tak dlouho, dokud budeme udržovat obchodní vztah, nebo po dobu, která bude nezbytná pro splnění právních povinností.

Co legitimizuje zpracování vašich osobních údajů?

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš svobodně udělený souhlas.

Kterým příjemcům budou vaše osobní údaje sděleny?

Žádné osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou případu plnění právní povinnosti nebo na základě předchozího oprávnění.

Jaká jsou vaše práva v případě, kdy nám poskytnete vaše osobní údaje?

Máte právo požadovat od společnosti MP přistup k osobním údajům a opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkající se uživatele nebo máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo kdykoliv odvolat souhlas či právo podat stížnost u dozorového úřadu (více informací je uvedeno v článku 6).

Které osobní údaje by měly být povinné?

 

Všechny osobní údaje ve formuláři žádosti jsou povinné: pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudete moci kontaktovat společnost MP.

Údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře žádosti v části „Rozpočtové požadavky“

Kdo je správcem při zpracování vašich údajů?

MP (více informací je uvedeno v článku 1.1).

Co je účelem zpracování vašich osobních údajů?

 

Informace, které nám poskytnete nebo k jejich přístupu nás oprávníte, budeme zpracovávat za účelem řídit to, co je uvedeno ve vašem sdělení.

Jak dlouho budeme uchovávat vaše údaje?

Osobní údaje, které nám poskytnete během řešení vašeho sdělení, budeme uchovávat tak dlouho, dokud budeme udržovat smluvní nebo předsmluvní vztah, nebo po dobu, která bude nezbytná pro splnění právních povinností.

Co legitimizuje zpracování vašich osobních údajů?

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš svobodně udělený souhlas.

Kterým příjemcům budou vaše osobní údaje sděleny?

Žádné osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou případu plnění právní povinnosti nebo na základě předchozího oprávnění.

Jaká jsou vaše práva v případě, kdy nám poskytnete vaše osobní údaje?

Máte právo požadovat od společnosti MP přístup k osobním údajům a opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování týkající se uživatele nebo máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo kdykoliv odvolat souhlas či právo podat stížnost u dozorového úřadu (více informací je uvedeno v článku 6).

Které osobní údaje by měly být povinné?

 

Všechny osobní údaje ve formuláři jsou povinné: pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudete moci kontaktovat společnost MP.

Kontaktování prostřednictvím e-mailu

Kdo je správcem při zpracování vašich údajů?

MP (více informací je uvedeno v článku 1.1).

Co je účelem zpracování vašich osobních údajů?

 

Informace, které nám poskytnete nebo k jejich přístupu nás oprávníte, budeme zpracovávat pro účely řešení nebo odpovídání na sdělení adresovaná na náš e-mail.

Jak dlouho budeme uchovávat vaše údaje?

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete během řešení vašeho sdělení, budeme uchovávat tak dlouho, dokud budeme udržovat obchodní vztah, nebo po dobu, která bude nezbytná pro splnění právních povinností.

Co legitimizuje zpracování vašich osobních údajů?

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš svobodně udělený souhlas.

Kterým příjemcům budou vaše osobní údaje sděleny?

Žádné osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou případu plnění právní povinnosti nebo na základě předchozího oprávnění.

Jaká jsou vaše práva v případě, kdy nám poskytnete vaše osobní údaje?

Máte právo požadovat od společnosti MP přistup k osobním údajům a opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkající se uživatele nebo máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo kdykoliv odvolat souhlas či právo podat stížnost u dozorového úřadu (více informací je uvedeno v článku 6).

Které osobní údaje by měly být povinné?

 

Nepožadujeme po vás, abyste poskytovali jakékoli informace, které umožní kontaktovat MP prostřednictvím e-mailu.

 

 3. Zpracování osobních údajů jako zpracovatel

3.1. Uživatel, který podepíše smlouvu o poskytování služeb se společností MP jakožto zpracovatelem, opravňuje společnost zpracovávat osobní údaje, které budou nezbytné pro poskytování požadované služby.
3.2. Pro provádění služeb souvisejících s plněním předmětu tohoto pověření správce poskytne společnosti MP osobní údaje nezbytné pro poskytování požadované služby.
3.3. Tato smlouva bude trvat, dokud bude udržován obchodní vztah. Jakmile bude tento smluvní vztah ukončen, společnost MP musí vrátit osobní údaje správci, popř. je předat jinému zpracovateli jmenovanému správcem, a vymazat veškeré kopie nacházející se v jejím držení. Avšak údaje mohou být blokovány s cílem umožnit plnění správních a jurisdikčních odpovědností.
3.4. Společnost MP a všichni její pracovníci jsou povinni: • Používat osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, nebo ty, které byly shromážděny pro začlenění, pouze pro účel tohoto pověření. V žádném případě nesmí používat údaje pro jiné účely.
• Zpracovávat údaje podle pokynů správce.
• Písemně evidovat všechny kategorie činností zpracování prováděné pro správce, což zahrnuje:
◦ Název a kontaktní údaje zpracovatele nebo zpracovatelů a každého správce, pro kterého zpracovatelé činnost provádějí.
◦ Kategorie zpracování prováděného každým správcem.
◦ Obecný popis vhodných technických a organizačních opatření, která uplatňujete.
◦ Nesdělovat údaje třetím stranám, nemáte-li k tomu v zákonem přípustných případech výslovný souhlas správce. Jestliže zpracovatel chce zajišťovat činnost externě, musí o tom informovat správce a požádat o jeho předchozí souhlas.
• Zachovávat mlčenlivost, pokud jde o osobní údaje, ke kterým máte přístup podle této objednávky, a to i po ukončení smlouvy.
• Zaručit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje, výslovně a písemně zavázaly k zachovávání mlčenlivosti a dodržování odpovídajících bezpečnostních opatření, o nichž musí být vhodným způsobem informovány.
• Uchovávat pro správce dokumentaci prokazující splnění povinnosti uvedené v předchozím článku.
• Zajistit nezbytné školení o ochraně osobních údajů pro osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje.
• Pokud dotčení uživatelé uplatní právo na přístup, opravu, výmaz a právo vnést námitku, na omezení zpracování a na přenositelnost osobních údajů společnosti MP, musí to být oznámeno e-mailem na adresu správce. Toto oznámení musí být učiněno ihned a v žádném případě ne později než v pracovní den následující po obdržení žádosti, společně s případnými dalšími informacemi, které mohou být relevantní pro řešení žádosti.
• Oznámení porušení zabezpečení osobních údajů: Společnost MP musí vyrozumět správce osobních údajů bez zbytečného odkladu a prostřednictvím jeho e-mailové adresy o porušení bezpečnosti osobních údajů, za které je odpovědný, o němž se dozvěděla, společně s dalšími relevantními informacemi pro dokumentování a oznámení incidentu. Musí být poskytnuty minimálně tyto informace:
◦ Popis povahy porušení bezpečnosti osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených zainteresovaných stran a kategorií a přibližného počtu dotčených záznamů osobních údajů.
◦ Informace o kontaktní osobě pro získání více informací.
◦ Popis možných důsledků porušení bezpečnosti osobních údajů.
◦ Popis opatření přijatých nebo navržených pro nápravu porušení bezpečnosti osobních údajů, včetně případných opatření přijatých ke zmírnění možných nepříznivých dopadů. Není-li možné poskytnout informace současně a v nezbytném rozsahu, budou tyto informace poskytovány postupně bez zbytečného odkladu.
• Na požádání správce společnost MP co nejdříve sdělí správci tato porušení bezpečnosti osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení představuje vysoké riziko ohrožení práv a svobod fyzických osob. Sdělení musí učiněno s použitím jasných a jednoduchých jazykových prostředků a musí obsahovat prvky označené v každém případě správcem, to přinejmenším znamená:
◦ Povahu porušení bezpečnosti osobních údajů.
◦ Údaje o kontaktní osobě správce, u níž lze získat více informací.
◦ Popište možné důsledky porušení bezpečnosti osobních údajů..
◦ Popište opatření přijatá nebo navržená správcem pro nápravu porušení bezpečnosti osobních údajů, včetně případných opatření přijatých ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.
• Poskytněte správci veškeré informace, které budou nezbytné, aby mohl prokázat splnění svých povinností, jakož i pro provedení auditů nebo kontrol pověřenou osobou nebo jiným, jím oprávněným auditorem.
• Zaveďte nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření, která zajistí důvěrnost, integritu, dostupnost a trvalou odolnost systémů a služeb zpracování.
• Po ukončení služby vraťte osobní údaje, případně média, na nichž se vyskytují, správci.
• Vrácení musí zahrnovat úplný výmaz stávajících údajů v počítačovém vybavení, které používá společnost MP. Avšak společnost MP si smí ponechat kopii s řádně zablokovanými osobními údaji tak dlouho, dokud lze vyvozovat odpovědnosti za poskytování služby.
3.5. Povinnosti správce:
• Poskytnout zpracovateli nezbytné údaje, aby zpracovatel mohl poskytovat službu.
• Před a v průběhu zpracování zajistit dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů společností MP.
• Vykonávat dozor nad zpracováním.

4. Sociální sítě
4.1. Vstupem na účty společnosti MP na sociálních sítích uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů společností podle jejích zásad o ochraně soukromí:
Facebook
YouTube
Google+
Twitter
LinkedIn


5. Záruka
5.1. Uživatel ručí za to, že poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné, úplné a aktuální, a odpovídá za škodu nebo ztrátu, ať přímou, nebo nepřímou, která případně vznikne v důsledku porušení této povinnosti.
5.2. Pokud poskytnuté údaje patří třetí straně, uživatel ručí za to, že informoval třetí stranu a získal její souhlas k poskytnutí jejích osobních údajů společnosti MP.

6. Práva
6.1. Právo na přístup: Uživatel má právo získat od společnosti MP potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
6.2. Právo na opravu: Uživatel má právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má uživatel právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
6.3. Právo na výmaz: Uživatel má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat .
6.4. Právo na omezení zpracování: Uživatel má právo, aby společnost MP omezila zpracování.
6.5. Právo na přenositelnost údajů: Uživatel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl společnosti MP, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.
6.6. Právo vznést námitku: Uživatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. MP již dále osobní údaje nezpracovává, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
6.7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
6.8. Právo na odvolání souhlasu: Uživatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.
6.9. Uživatel může kdykoliv uplatnit právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku a na přenositelnost údajů písemným oznámením zaslaným na adresu Pabellón MP, Leonardo Da Vinci Street, 15, 41092, Seville (Španělsko) nebo na e-mailovou adresu: elevacion@mpascensores.com.
6.10. Více informací o těchto právech naleznetezde.
 

 
 

callcenter Zákaznický servis

Jsme tu pro Vás!
24 hodin / 365 dnů

+420 844 190 190


Prosím kontaktujte nás, naši specialisté rádi odpoví na Vaše dotazy